Siamtravelmart.com
Share |
เพิ่มเพื่อน
 
เกี่ยวกับเรา | วิธีการชำระเงิน | เอกสารการทำวีซ่า | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
 สมัครสมาชิก | สมุดเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด | คำถามฮิตติดปาก | แผนที่เว็บไซต์
 
ตั้งหัวข้อใหม่
ผู้โพสต์
ข้อความbank

อ้างอิง


วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง


23.30 . เช็คอินคืนวันที่ 11 เม.. 52 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก


ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ N


วันที่สอง ฮ่องกง –วิคทรอเรียพีค – รีพัสเบย์- มาเก๊า


02.45 . เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ UO 6738 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


06.30 . เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งใน


เครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.. 1997 ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มี


ขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้


ซึ่งความทันสมัย และวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก หลังผ่านพิธีการ


ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้ท่านอิสระเข้าห้องน้ำ , ล้างหน้า ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย


เช้า นำท่านทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร( ติ่มซำ ) ( 1 )


จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ Victoria Peak ซึ่งเป็น จุดชมวิวที่สวย ที่สุดสามารถเห็นวิว


เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ชัดเจนท่านจะได้สัมผัสบรรยากา ศอันสดชื่นตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของตึกระ


กรุงเทพมหานคร 10260


591/1 Soi Sawaddee4, Sukhumvit 50, Phrakranong, Klongtoey Bangkok, 10260, Thailand


Siam Travel Mart Co.,Ltd.


บริษัท สยาม ทราเวล มาร์ท จำกัด


Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286


Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com


TAT 11/4291


พักโรงแรมระดับมาตรฐาน


โดยสายการบิน ฮ่องกง เอ็กซ์เพลส (UO)


อาหารพิเศษ...ซีฟู้ดสดๆที่เซินเจิ้น,หมูหัน 1 ตัว,เป็ดปักกิ่ง,ไวน์แดง


กำหนดการเดินทาง 12 – 16 เมษายน 2552 ราคา 28,900.-


วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง


23.30 . เช็คอินคืนวันที่ 11 เม.. 52 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก


ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ N


วันที่สอง ฮ่องกง –วิคทรอเรียพีค – รีพัสเบย์- มาเก๊า


02.45 . เดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ UO 6738 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


06.30 . เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งใน


เครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.. 1997 ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มี


ขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้


ซึ่งความทันสมัย และวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก หลังผ่านพิธีการ


ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ให้ท่านอิสระเข้าห้องน้ำ , ล้างหน้า ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย


เช้า นำท่านทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร( ติ่มซำ ) ( 1 )


จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ Victoria Peak ซึ่งเป็น จุดชมวิวที่สวย ที่สุดสามารถเห็นวิว


เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ชัดเจนท่านจะได้สัมผัสบรรยากา ศอันสดชื่นตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของตึกระฟ้า


ของเกาะฮ่องกงและอาคารที่ก่อสร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ


591/1 ซอยสวัสดี4 ถนนสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260


591/1 Soi Sawaddee4, Sukhumvit 50, Phrakranong, Klongtoey Bangkok, 10260, Thailand


Siam Travel Mart Co.,Ltd.


บริษัท สยาม ทราเวล มาร์ท จำกัด


Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286


Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com


TAT 11/4291


อันเป็นที่ตั้งธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง พร้อม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แล้วนำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” นำท่าน


นมัสการ และ ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” และ เจ้าแม่ทับทิม เพื่อเป็น ศิริมงคล และนมัสการ


เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงิน ทองกลับบ้าน จากนั้นชมโรงงาน


จิวเวอร์ลี่ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงในเรื่องการออกแบ บเครื่องประดับแบบต่างๆมากมายตามหลักฮวงจุ้ย


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 2 )


จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนหรือช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า,


เข็ดขัด,น้ำหอมหรือของเด็กเล่นณจุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆทั้งST.MICHEL,TOYR’US,BOSSINI ,GIODANO,


DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000 ให้ท่านช้อปปิ้งจนถึงเวลานัดหมาย


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มาเก๊าโดยเรือเจทฟอร์ย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง(**หากกระเป๋า


เดินทางมีขนาดเกิน 24 นิ้ว ทางท่าเรือจะเรียกค่าขนาดกระเป๋าเพิ่มท่านละ 20เหรียญฮ่องกง)


ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ( 3 )


พักที่มาเก๊า MACAU CASA REAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม มาเก๊า-โบสถ์เซ็นพอลล์-เจ้าแม่กวนอิม –เซนาโดสแควร์- THE VENETIAN-เซินเจิ้น


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 4 )


นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสำฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทร งดอกบัว แล้วนำ


ท่านสู่วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์


โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงาม สถาปัตยกรรมยุโรป นำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซ็นพอลล์


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 5 )


นำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้ สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วย


พื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้ว ยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสอิสระให้ท่านได้เดิน


เที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอ ยมากมาย จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัส


แห่งใหม่ของเอเชีย“THEVENETIAN” www.venetianmacao.com/en/home.aspx


ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเ ทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้า


แบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 300 ร้านที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ....มีเรือกอนโดล่า บรรยากาศเวนิสที่อิตาลี


ภายในสวนน้ำเวนิส ซึ่งจำลองมาจากอิตาลี ซึ่งท่านจะได้ชมบรรยาศของสองฝั่งน้ำ พร้อมท้องฟ้าที่สดใส


สวยงาม (ไม่รวมค่าล่องเรือ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านผ่าน


ด่านที่เมืองจูไห่เดินทางสู่เมือง เซินเจิ้นโดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ3


ชั่วโมง)


ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ( 6 ) ***เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง***


พักที่เซินเจิ้น CENTURY HOTEL หรือระดับเดียวกัน


591/1 ซอยสวัสดี4 ถนนสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260


591/1 Soi Sawaddee4, Sukhumvit 50, Phrakranong, Klongtoey Bangkok, 10260, Thailand


Siam Travel Mart Co.,Ltd.


บริษัท สยาม ทราเวล มาร์ท จำกัด


Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286


Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com


TAT 11/4291


วันที่สี่ ช้อปปิ้ง LOWU CENTER– หมู่บ้านวัฒนธรรม-โชว์ตระการตา


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 7 )


จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่ หล่อหวูเซ็นเตอร์ ( มาบุญครองเซินเจิ้น ) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อป


ปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , นาฬิกา , เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมายใน


ราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งขายยังฮ่องกงแ ละต่างประเทศ


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 8 )


จากนั้นนำท่านเที่ยวชม “China Folk Culture Village” หรือหมู่บ้านวัฒนธรรมซึ่งจำลองความมหัศจรรย์ของ


เมืองจีนไว้อย่างน่าทึ่ง อาทิเช่น กำแพงเมืองจีน สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ฯลฯ ให้ท่านได้ชมอย่างจุใจ


เหมือนได้เที่ยวเมืองจีนในวันเดียว


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( 9 ) ***อาหารทะเล+หมุหัน 1 ตัว***


หลังอาหารคํ่านำท่านชมโชว์ที่ ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงอันตระการตาของหมู่บ้าน


วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวจีน สัมผัสกับการดำเนินชีวิตของชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีน อีกทั้งชมการแสดงของชาว


เผ่าต่างๆของจีนที่รวบรวมไว้ที่นี้แห่งเดียว และชมการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยระบบเวทีไฮโดริกท ี่ทันสมัย


ที่สุด โดยร่วมทุนสร้างอย่างมหาศาลด้วยระบบแสงสีเสียงอันตระ การตาที่ CULTURE VILLAGE


พักที่เซินเจิ้น CENTURY HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่ห้า เซินเจิ้น – ฮ่องกง –ดิสนีย์แลนด์


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ( 10 )


นำท่านเดินทางกลับสู่ ฮ่องกงโดยรถโค้ชหรือรถไฟ


จากนั้นนำท่านสนุกกับเครื่องเล่นที่ ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ท่านจะได้สนุกสนานกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ อย่างจุ


ใจและคุ้มค่าฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด (บัตรเข้าดิสนีย์นี้รวม ค่าผ่านประตู, ชมโชว์ต่างๆ และเล่นเครื่องเล่นได้ทุก


ชนิด กี่รอบก็ได้) ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุ ดแห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียง


ใต้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โซนแรก MAIN STREET USA พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหาร


มากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และชม ขบวนพาเหรด อันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่าน


จะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เวลาประมาณบ่าย 3 โมง) และโซน


TOMORROWLAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย พร้อมเครื่องเล่นสนุกสุด ๆ


กับ Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกราน และโซน FANTASYLAND


สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูน ที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น


สโนว์ไวท์ , เจ้าหญิงนิทรา , ซินเดอเรลา ,มิกกี้เม้าท์ และเพื่อน ๆ ตัวการ์ตูนที่น่ารัก พร้อมตื่นตาตื่นใจกับโซน


ADVANTURELAND ดินแดนแห่งการ กับการผจญ


591/1 ซอยสวัสดี4 ถนนสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260


591/1 Soi Sawaddee4, Sukhumvit 50, Phrakranong, Klongtoey Bangkok, 10260, Thailand


Siam Travel Mart Co.,Ltd.


บริษัท สยาม ทราเวล มาร์ท จำกัด


Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286


Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com


TAT 11/4291


ภัยอันตื่นเต้น Jungle River Cruise ล่องเรือในป่าอันสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่ นเน้นนานาชนิด


Tarzan’s Tree house บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นตามอัธยาศัย


*** อิสระอาหารกลางวัน-เย็น เพื่อให้ท่านได้จุใจกับเครื่องเล่นมากชนิด


พักที่ฮ่องกง L’NENA HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่หก พระใหญ่โป่หลิน - กระเช้านองปิง 360 – ช้อปปิ้งOUTLET - กรุงเทพฯ


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (11 )


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา Ngong Ping 360 เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิง


กับกระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Skyrail ที่จะพาคุณชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา จาก Tung


Chung ตุงชุง สู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ทั้งอ่าวตุงชุงวนอุทยานลันเตาเหนือและสนามบินนานาชาต ิ


ฮ่องกงเมื่อไปถึงปลายทางลองแวะเยือนสถาปัตยกรรม จีนโบราณของ "หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง" (Ngong


Ping Village) ที่มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนโบราณ หมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ สิ่งที่น่าสนใจ


หลายอย่างของหมู่บ้านนี้ทั้งร้านค้าและร้านอาหารจะทำ ให้คุณเพลิดเพลินอยู่ได้หลายชั่วโมง ท่านสามารถ


มองเห็นพระพุทธรูป Giant Buddha & Po Lin Monastery ที่ระดับความสูง 22 เมตร ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่


ที่สุดในโลกจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้น สู่ฐานที่


องค์พระนั่งประทับอยู่ เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร ชมทิวทัศน์อันงดงามโดยรอบที่จะทำให้คุณตื่นตะลึง


เดินชมรอบๆ เพื่อซึมซับความเงียบสงบของอารามแห่งนี้ ที่หมู่บ้านนองปิงแห่งนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมาย


ทั้งการแสดงกลางแจ้ง อาทิ อุปรากร มายากล การแสดง กังฟูจากสตั๊นท์แมน การแสดงย้อนรอยสู่เส้นทางแห่ง


การตรัสรู้ ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ หอพุทธประวัติ "Walking with Buddha" หรือเพลิดเพลินกับละคร


ชาดกในรูปแบบของคอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่นสเปเชียลเอฟเฟ ็กต์ ที่โรงละคร "Monkey’s Tale Theater" มีการ


สาธิตวิธีการชงชา ธรรมเนียมการดื่มชาจีนที่ถูกวิธีให้ชมด้วย


จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ง“City gate Outlet”เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น


เสื้อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋า,เข็มขัด,น้ำหอม หรือของเด็กเล่น


*** อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้งตามอัทธยา ศัย ****


*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน


19.30 . เดินทางโดยสายการบิน ฮ่องกง เอ็กซ์เพลส เที่ยวบินที่


UO 6727 นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


21.20 . ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2


โดยสวัสดิภาพ


< < < < < < < < < < < < < < < < < <


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือ


ตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


591/1 ซอยสวัสดี4 ถนนสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260


591/1 Soi Sawaddee4, Sukhumvit 50, Phrakranong, Klongtoey Bangkok, 10260, Thailand


Siam Travel Mart Co.,Ltd.


บริษัท สยาม ทราเวล มาร์ท จำกัด


Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286


Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com


TAT 11/4291


อัตราค่าบริการ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)


เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000 บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)


พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 5,500 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ


2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)


3. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน ( วีซ่ากรุ๊ป )


4. ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง


5. ค่าอาหาร ที่ระบุตามรายการ


6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ


7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ


8. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ


9. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 500,000.-/1,000,000บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)


2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ


3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า


โพสต์เมื่อ : 2009-04-15 22:19:40
Mail to bank
  หน้า  
ขึ้นข้างบน